DIN连接器

 

   XC6
   DIN连接器(电缆连接器)

扩展DIN连接器用途的电缆连接连接器  

欧姆龙连接器XC6型特点如下
● 备用扁平电缆连接与散线连接两种连接器,可根据用途进行选择。
● 使用扁平电缆连接连接器(XC6D、XC6H),可实现VME总线结构(菊花链)、背板结构。
● 散线连接用连接器(XC6V)采用压接触点、分割型触点块,大量减少了配线工时。

 

   性能

欧姆龙连接器xc6
欧姆龙连接器xc6
欧姆龙连接器xc6
欧姆龙连接器xc6
欧姆龙连接器xc6
欧姆龙连接器xc6